หน้าแรก   ห้องที่ 1   ห้องที่ 2   ห้องที่ 3   ห้องที่ 4   ห้องที่ 5   ห้องที่ 6   ห้องที่ 7   ห้องที่ 8   ห้องที่ 9   คณะกรรมการบริหาร

  หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

  หออัตลักษณ์นครน่าน

ห้องที่ 5 เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

ไทลื้อ

เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

ประวัติเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ที่ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 ตลอดจนประวัติเจ้าผู้ครองนครที่สำคัญ

           เจ้าอัตถาวรปัญโญได้ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพรบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระยามงคลวรยศมีความยินดี จึงมอบบ้านเมืองให้เจ้าอัตถวรปัญโญเป็นผู้ครองเมือง
           ล่วงมาหนึ่งปี เจ้าอัตถวรปัญโญได้ลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอัตถวรปัญโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองน่านต่อไปตามเดิม นับเป็นจุดเริ่มต้นเข้าขอบขัณฑสีมาแห่งกรุงเทพรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอดีต

เจ้าผู้ครองนคร : เจ้าอัตถวรบัญโญ (หลานเจ้ามงคลวรยศ)

๒๓๒๙ - ๒๓๕๓ แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 แห่ง

ราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง นับแต่เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 9 พ.ศ. ๒๓๓๑ ยกทัพไปสมทบทัพเชียงใหม่และ ลําปางไปตีเมืองเชียงแสนคืนจากพมา และลงมา ร่วมพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๕๓ จนตนประชวรและถึงพิราลัยที่กรุงเทพฯ เจ้าอัตถวรปัญโญศรัทธาทํานุบํารุงพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๓๓๒ บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. ๒๓๓๖ สร้างพระปางมารวิชัยสําริด ที่วัดศรีบุญเรืองและสร้างวัดบุญยืน ที่เวียงสา พ.ศ. ๒๓๔๐ สันนิษฐานว่า บ้านบุญยืน อ.เวียงสา น่าจะเป็นศูนย์กลางนครน่านระยะหนึ่ง ช่วงที่เวียงนานร้างก่อนเจ้าอัตถวรปัญโญ จะย้ายเมืองกลับไปที่เวียงนาน ณ ที่ตั้งเมืองน่าน ปัจจุบัน ใน พ.ศ. ๒๓๔๓ - ๒๓๔๔


เจ้าผู้ครองนคร : เจ้าสุมนเทวราช (น้องเจ้าอัตถวรปัญโญ)

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๕๓ - ๒๓๖๘

พ.ศ. ๒๓๕๓ ยกทัพตีเมืองลา เมืองพง เชียงแข็ง ภูคา แล้วกวาดต้อนผู้คนมานาน นําพญาหัวเมือง เฝ้ารัชกาลที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๕๙ น่าช้างเผือกถวาย รัชกาลที่ ๒ ต่อมาพ.ศ. ๒๓๖๐ น้ําท่วมเวียงนาน เสียหายมากจึงย้ายเมืองไปเวียงเหนือ ศูนย์กลาง นครรัฐนานอยู่ที่เวียงเหนือ ๓๖ ปี


เจ้าผู้ครองนคร : เจ้าสุมนเทวราช (ประวัติต่อจากหน้าก่อนนี้)

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๕๓ - ๒๓๖๘

พ.ศ. ๒๓๖๔ สถาปนาเจ้าอาวาสวัดพญาวัดเป็น มหาสังฆราชาปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๓๖๔ - ๒๓๖๖ สรางวัดสถารศและหลอ พระพุทธรูปสําริด พ.ศ. ๒๓๖๙ มาร่วมพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ เกิดประชวรถึงแก่พิราลัยที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๓ ให้ปลงศพที่วัดแจ้ง


เจ้าผู้ครองนคร : เจ้ามหายศ

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๖๘ - ๒๓๗๘

พ.ศ. ๒๓๖๙ เกณฑ์พลนานไปร่วมปราบกบฏ เจ้าอนุวงศ์ที่เวียงจันทน์ พ.ศ. ๒๓๗o นานถูกเกณฑ์ไพร่พลไปรักษาเมือง หลวงพระบางซึ่งขณะนั้นอยู่ในอาณาจักรสยาม


เจ้าผู้ครองนคร : เจ้าอชิตวงศ์

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๗๙

ครองเมืองได ๗ เดือน ก็ประชวรพิราลัยขณะมา เฝ้ารัชกาลที่ ๓


เจ้าผู้ครองนคร : เจ้ามหาวงศ์

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๘๑-๒๓๙๔

สร้างพระวิหารวัดสถารศ พ.ศ.๒๓๘๑ วัดสร้างวัดพระเกิดและบูรณะวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง

ถนนในเขตเทศบาลเมืองน่านตั้งชื่อตามนามของเจ้าครองนครนานหลายองค์ อาทิ ถนนมหายศ เป็นถนนที่ยาวที่สุดในเขตเทศบาลตั้งแต่ริมน้ำน่านด้านใต้กาดแลงขึ้นไปทางเหนือถึงมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ ถนนสุมนเทวราช ซึ่งมีความยาวเป็นลําดับสอง


เจ้าอนันตวรฤทธิเดช (บุตรเจ้าอัตถวรปัญโญ)

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๓๙๕ - ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าให้เจ้าอนันตวรฤทธิเดชยกทัพไปตีสิบสอง ปันนาและเชียงรุ่ง พอทัพไปถึงเจ้าเมืองเชียงรุ่ง ขอสวามิภักดิ์ต่อรัตนโกสินทร์ จึงไม่เสียเลือดเนื้อ พ.ศ. ๒๓๙๗ - ๒๓๙๘ นานยกทัพไปช่วยทัพของ กรมหลวงวงศาธิราช ตีเมืองเชียงตุง พ.ศ. ๒๓๙๘ แม่น้ําน่านเปลี่ยนเส้นทางทางแนว กําแพงเวียงใต้ซึ่งถูกน้ําท่วมสมัยเจ้าสุมนเทวราช จนต้องย้ายเมืองมาเวียงเหนือ พอน้ําเบี่ยงทางไป เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ย้ายเมืองจากเวียงเหนือ มาเวียงใต้ตามเดิม แล้วชอมกําแพงเมือง พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๓๔ บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพญาภู และวัดในเวียงใต้หลายวัด รวมทั้งได้คัดลอกพระคัมภีร์อีกมากมาย

จิตรกรรมวัดภูมินทร์ภาพผู้ครองนครน่าน เคยมีผู้ให้คําอธิบายว่าเป็นภาพของ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช แต่ต่อมานักวิชาการ หลายท่านได้ให้ข้อสรุปว่า เป็นภาพของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เพราะในช่วงที่บูรณะวัดภูมินทร์ เจ้าอนันตวรฤทธิเดชมีอายุกว่าในภาพ


เจ้าผู้ครองนคร : พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ต้นสกุล ณ น่าน

พ.ศ. โดยประมาณ : ๒๔๓๖ - ๒๔๖๑

โอรสเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ประสูติ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๗๔ ทิวงคต เมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงปรับเปลี่ยนการปกครองหัวเมือง โดยโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์กํากับดูแลการ บริหารของผู้ครองนครต่างพระเนตรพระกรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชขึ้นเป็นพระเจ้านครน่าน” มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า “พระเจ้า สุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ชัยนนทบุร มหาราชวงศาธิบดี สุจริตจารีราชานุภาวรักษ วิบูลศักดิ์กิตไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย ณ นันทราชวงศ” ทรงเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก และองค์เดียวแห่งราชวงศ์หลวงตื่น (มหาวงศ์) พ.ศ. ๒๕๔๖ โปรดให้สร้างหอคํา อาคารทรงไทย ผสมตะวันตกเป็นวังที่พํานักและเป็นที่ว่าราชการ


โครงสร้างผังเมืองน่าน

หลักทักษาเมือง น่าน ไทลื้อ

ผังแสดงทักษาเมืองน่าน โครงสร้างและองค์ประกอบของผังเมืองน่าน คล้ายคลึงกับทุกเมืองในดินแดนล้านนา เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา เชียงตุง เชียงรุ้ง เมืองยอง รวมถึงเมืองที่มีสัมพันธไมตรีกับ " ล้านนาในอดีต โครงสร้างองค์ประกอบเมืองที่สําคัญ คือ กําแพงเมือง ประตูเมือง ข่วง (ลานโล่ง) วัดวังหรือคุ้ม 4 ดังมีคํากล่าวไว้ว่า ภายในกําแพงเมืองน่านมี “๗ ประตู ๑ หนอง ๑๒ วัด” สําหรับ " ๓ หนอง คือ หนองแก้ว อยู่ติดกําแพงเมืองด้านในทิศเหนือของวัดมงคลไปจนถึงถนนมหายศ -เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและให้สัตว์พาหนะดื่มกิน สําหรับ ๓๒ วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุ ข้างค้ําวรวิหาร วัดกู่คํา วัดพญาภู วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดหัวข่วง วัดไผ่เหลือง วัดมงคล วัดมณเฑียร วัดอภัย วัดศรีพันต้น และวัดน้อย

วังหรือคุ้ม

เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าผู้ครองนครและญาติพี่น้อง ตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ที่ดินจํานวนมาก ในบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านขั้นในเป็นของเจ้าผู้ครองนครน่านและญาติพี่น้อง ต่อมา บางส่วนได้ขายให้เอกชน และบางส่วนได้ยกให้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ

วัด

เมืองน่านมีวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และยังเป็นที่เก็บสถูปของเจ้าผู้ครองนครน่าน ทั้งยังมีวัดที่มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่ง ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดหัวข่วง วัดพญาวัด วัดกู่คํา วัดพญาภู วัดสวนตาล วัดท่าล้อ วัดพระธาตุแช่แห้ง และวัดพระธาตุเขาน้อย

ไทลื้อ ที่อยู่อาศัย

เป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวเมืองน่าน โดยคุ้มเจ้านายเชื้อพระวงศ์อยู่รอบคุ้มหลวง บริเวณ เดชเมืองและอายุเมือง ส่วนขุนนาง ข้าราชการ พ่อค้าคหบดี ไพร่พลเมือง จะอยู่บริเวณศรีเมือง อุตสาหะเมือง และมนตรีเมือง ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณกําแพงเมือง เรียกว่า “ในเวียง” และ 2 ชุมชนที่อยู่นอกกําแพงเมือง เรียกว่า นอกเวียง”

ที่อยู่อาศัย

เป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวเมืองน่าน โดยคุ้มเจ้านายเชื้อพระวงศ์อยู่รอบคุ้มหลวง บริเวณ เดชเมืองและอายุเมือง ส่วนขุนนาง ข้าราชการ พ่อค้าคหบดี ไพร่พลเมือง จะอยู่บริเวณศรีเมือง อุตสาหะเมือง และมนตรีเมือง ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณกําแพงเมือง เรียกว่า “ในเวียง” และ 2 ชุมชนที่อยู่นอกกําแพงเมือง เรียกว่า นอกเวียง”

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์
ภาพถ่ายห้องฉายวีดีทัศน์